PALVELUT

Lasten ja nuorten neuropsykologinen tutkimus

Neuropsykologisen tutkimuksen tarkoituksena on selvittää lapsen tai nuoren tiedonkäsittelyn toimintoja, käyttäytymistä ja tunne-elämää. Neuropsykologista tutkimusta voidaan tarvita mm. kehityksellisten oppimisvaikeuksien (esim. lukivaikeus, matematiikan oppimisvaikeus) tai kehityksellisten neuropsykiatristen häiriöiden (esim. ADHD, autisminkirjon häiriöt) arviointiin. Neuropsykologisella tutkimuksella voidaan myös arvioida neurologisten sairauksien ja vammojen aiheuttamia vaikutuksia oppimiseen ja toimintakykyyn. Tutkimus sisältää yleensä 3-5 käyntiä. Tutkimus sisältää suullisen ja kirjallisen palautteen sekä suositukset tukitoimista. 

 

Aikuisten neuropsykologinen tutkimus

Neuropsykologisen tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa henkilön tiedonkäsittelyn toimintoja, käyttäytymistä ja tunnesäätelyä. Neuropsykologisella tutkimuksella arvioidaan näissä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia, niiden vaikeusastetta ja haittaavuutta. Neuropsykologista tutkimusta voidaan tarvita mm. neurologisten sairauksien ja vammojen (esim. aivoverenkiertohäiriöt, aivovammat, MS-tauti) aiheuttamien muutosten arviointiin, kehityksellisten oppimisvaikeuksien tai kehityksellisten neuropsykiatristen häiriöiden arviointiin sekä psykiatrisiin sairauksiin liittyvien tiedonkäsittelyn vaikeuksien arviontiin. Neuropsykologinen tutkimus voi olla myös osana työkyvyn arviota. Tutkimus sisältää yleensä 1-3 käyntiä. Tutkimus sisältää myös kirjallisen palautteen sekä suositukset tukitoimista. 

 

Lasten ja nuorten neuropsykologinen kuntoutus

Lasten ja nuorten neuropsykologinen kuntoutus on neuropsykologin antamaa lääkinnällistä kuntoutusta. Kuntoutuksen tavoitteina ovat lapsen ja nuoren toiminta- ja oppimiskyvyn kohentaminen sekä myönteisen minäkuvan ylläpitäminen ja vahvistaminen. Kuntoutuksen tavoitteet ja sisältö suunnitellaan aina yksilöllisesti neuropsykologisen tutkimuksen perusteella, joten neuropsykologinen tutkimus tulee olla tehtynä ennen kuntoutuksen alkamista. Neuropsykologiseen kuntoutukseen voivat tulla lapset tai nuoret, joilla on tiedonkäsittelyn ja / tai käyttäytymisen vaikeuksia liittyen esim. kehityksellisiin erityisvaikeuksiin tai oppimisvaikeuksiin, kehityksellisiin neuropsykiatrisiin häiriöihin (esim. ADHD, autisminkirjo) tai neurologiseen sairauteen tai vammaan. Kuntoutus voi keskittyä esim. kielellisten taitojen, näönvaraisen hahmottamisen, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen, lukemisen, kirjoittamisen tai laskemisen, sosiaalisen vuorovaikutuksen sekä muistin ja opiskelustrategioiden vahvistamiseen. Tärkeänä osana kuntoutusta on itsetunnon tukeminen ja myönteisten oppimiskokemusten aikaansaaminen. Neuropsykologisessa kuntoutuksessa tehdään yhteistyötä myös lähipiirin, esim. vanhempien ja opettajien kanssa. Neuropsykologinen kuntoutus on mahdollista toteuttaa myös etäyhteyden välityksellä.


Aikuisten neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologinen kuntoutus on neuropsykologin antamaa lääkinnällistä kuntoutusta. Kuntoutuksen tavoitteena on lievittää aivojen toimintahäiriöiden aiheuttamia tiedonkäsittelyn ja käyttäytymisen vaikeuksia. Neuropsykologisen kuntoutuksen avulla voidaan pyrkiä esim. vahvistamaan kuntoutujan itsenäistä toiminta- ja työkykyä, auttamaan sairauteen sopeutumisessa ja kohentamaan kuntoutujan elämänlaatua. Kuntoutuksen tavoitteet ja sisältö suunnitellaan aina yksilöllisesti neuropsykologisen tutkimuksen perusteella, joten neuropsykologinen tutkimus tulee olla tehtynä ennen kuntoutuksen alkamista. Neuropsykologiseen kuntoutukseen voivat tulla henkilöt, joilla on tiedonkäsittelyn ja / tai käyttäytymisen vaikeuksia liittyen esim. neurologiseen sairauteen tai vammaan, kehityksellisiin erityisvaikeuksiin (esim. kielellinen erityisvaikeus) tai kehityksellisiin neuropsykiatrisiin häiriöihin (esim. ADHD, autisminkirjon häiriöt). Neuropsykologinen kuntoutus voi kohdistua tiedonkäsittelyn vaikeuksiin (esim. muisti, tarkkaavuus, kielelliset taidot, näönvaraisen hahmottamisen taidot), käyttäytymisen ja tunnesäätelyn vaikeuksiin tai sairastumisen aiheuttamaan elämänmuutokseen sopeutumiseen. Kuntoutuksen osana voidaan tarvittaessa tavata myös lähipiiriä, kuten puolisoa tai lapsia. Neuropsykologinen kuntoutus on mahdollista toteuttaa myös etäyhteyden välityksellä.


Neuropsykologin konsultaatiokäynti

Neuropsykologinen konsultaatiokäynti sisältää 1-3- tapaamista vastaanotollani. Neuropsykologiselle konsultaatiokäynnille voivat hakeutua esimerkiksi vanhemmat, jotka ovat huolissaan lapsensa oppimisesta tai käyttäytymisestä ja jotka haluaisivat pohtia tilannetta yhdessä neuropsykologin kanssa. Konsultaatiokäynnillä pyritään löytämään vastaus siihen, miten tilanteessa kannattaisi edetä ja minkälaiset jatkotoimenpiteet olisivat suositeltavia. Konsultaatiokäynti voi toteutua vastaanotollani Tikkurilassa tai etäyhteyden välityksellä.


Työnohjaus

Neuropsykologisesta työnohjauksesta voivat hyötyä esim. psykologit, terveydenhuollon ammattilaiset sekä päiväkodin tai koulun henkilökunta. Työnohjauksen tavoitteena on ohjattavan ammatillinen kehittyminen, työn ongelmien hallinnan paraneminen, itsetuntemuksen lisääntyminen ja henkinen kasvu. Työnohjaus voi painottua myös asiakastapausten käsittelyyn. Työnohjausta voidaan järjestää yksilö- tai ryhmätyönohjauksena. Työnohjaus voi tapahtua vastaanotollani Tikkurilassa, tilaajan tiloissa tai etäyhteyden välityksellä.